Podmienky prijatia - Centrum sociálnych služieb Kežmarok

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Podmienky prijatia
Poskytovanie sociálnych služieb, ako aj proces prijímania občanov do zariadenia sociálnych služieb pre fyzické osoby odkázané na pomoc inej fyzickej osoby je dané zákonom č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov.
    Záujemca o služby nášho zariadenia, musí splniť určité zákonom stanovené náležitosti. V prvom rade je potrebné vyplniť Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu, ktorú je možné získať od sociálnej pracovníčku CSS, resp. si ju stiahnuť priamo z našej webovej stránky (spolu s inými dokumentmi). Po vyplnení dostane každý záujemca, resp. zákonný zástupca od sociálnej pracovníčky CSS všetky potrebné informácie ohľadom poskytovaných služieb a ďalších potrebných dokladov, ktoré treba k žiadosti doložiť. Po vyplnení žiadosti a doložení potrebných podkladov sa dokumenty odosielajú na Odbor sociálny Úradu Prešovského samosprávneho kraja, kde na základe lekárskeho posudku a sociálneho posudku sa vyhotovuje komplexný posudok o odkázanosti na sociálnu službu. PSK vydá v súlade s § 51 zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov Rozhodnutie o odkázanosti na poskytovanie sociálnych služieb v Centre sociálnych služieb.
    Po obdržaní právoplatného Rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu fyzická osoba, resp. jej zák. zástupca alebo určená osoba písomne požiada Centrum sociálnych služieb  o uzatvorenie Zmluvy o poskytovaní sociálnej služby.
Potrebné dokumenty:
Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu
Lekársky nález na účely posúdenia odkázanosti na sociálnu službu
Žiadosť o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby
Súhlas prijímateľa

 
  TARIN reklamná agentúra tvorba webstránok
Copyright 2016. All rights reserved.

TARIN - tvorba webstránok
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky